Historie


1926 Kostelní jednota sv.Antonína Paduánského koupila od velkostatku Jana Wilczka pozemek na stavbu kostela.
18.10.1927 Slavnostní kladení základního kamene se mší svatou. Stavbu prováděla firma Kolář a Rubý za účinné pomoci d.p.Fuska ze Sl.Ostravy a obětavých farníků.
1.9.1928 Na věž kostela vytaženy zvony: sv.Václav, Anna Marie, sv.Antonín Paduánský a umíráček.
2.10.1928 Provedena kolaudace kostela a utvořena náboženská obec.
11.11.1928 Vysvěcení kostela knížetem biskupem vratislavským, kardinálem Dr.Adolfem Bertramem.Po skončení svěcení bylo kázání s pontifikální mší sv. a slavné Te Deum. V dalších letech bohoslužby vykonávali kaplani ze Slezské Ostravy, kde bylo děkanství.
1933 Primiční mši sv.sloužil d.p.Bedřich Prokop, zdejší rodák.
1935 Postavena fara a zřízena expozitura v O.- Kunčičkách. Expozitou ustaven d.p.Jan Kuča.
10.2.1939 Zemřel papež Pius XI.
2.3.1939 Papežem zvolen kardinál Eugenio Pacelli, přijal jméno Pius XII.
1944 Primiční mši sv.sloužil P.Antonín Rucký, zdejší rodák.
1940 Expozitou ustaven d.p.František Nogol. Do konce II.svět. války byly splaceny veškeré dluhy, váznoucí na kostele a faře.
15.8.1945 Expozitou a později administrátorem ustanoven d.p.Jan Gruszowski. Zřízena samostatná farnost Ostrava-Kunčičky. Jako varhaník zde působí p.Moštěk do roku 1949, poté p.Ferdinand Gadowský, jako kostelník působí p.Vidlica. D.p.Jan Gruszowski zde působí jako farář až do roku 1978.
1947 Vymalování kostela na návrh ak.malíře Jana Obšila, pořízení nových lustrů a elektromotoru s ventilátorem pro zafoukání varhan a 3 nové litinové zvony. Instalována mramorové křtitelnice.Proběhly misie dvou kněží řádu Redemptoristů.
1952 Od listopadu na faře bydlí p.Ladislav Bulava, bohoslovec, kterému. komunistický režim nedovolil pokračovat ve studiu.Ten dal popud k velké akci-skupina mládeže vytvořila pěvecký sbor pod vedením F.Pepříka. L.Bulava organizuje ve svém bytě společenství mládeže s přednáškami P.Ericha Pepříka, rodáka ze Zárubku.
1953 Slavnostní bohoslužba k 25.výročí posvěcení kostela.Při mši sv.zpíval pěvecký sbor pod vedením F. Pepřika.K této příležitosti byly zhotoveny fotografie v paspartech se snímky kostela a další a výnos z nich přinesl peníze do chrámové pokladny. Ohlas u věřících a zaplněný kostel přinesl velké povzbuzení celé farnosti.
9.10.1958 Zemřel papež Pius XII.
28.10.1958 Papežem zvolen kardinál Angelo Giuseppe Roncalli. přijal jméno Jan XXIII.
11.10.1962 Zahájení II.vatikánského koncilu, čtvrté a závěrečné zasedání koncilu se konalo 7.12.1965.
3.6.1963 Zemřel papež Jan XXIII.
21.6.1963 Papežem zvolen kardinál Giovani Battista Montini, přijal jméno Pavel VI.
29.6.1963 Primice P.Oldřicha Prachaře, zdejšího rodáka, za účasti obrovského počtu věřících, zvláště havířů,se kterými pracoval na šachtě. Bohoslužby se zúčastnil jako kazatel spolubratr z ročníku a novokněz z Ostravy 1 P.Miloš Michna a Karel Javorek, jáhen. Jako hosté (necelebrovali) P.Antonín Veselý,ordinář z Českého Těšína a jeho kaplan P.Edmund Kempný, dále P.Jan Gruszowski a také P.František Nogol, bývalý zdejší farář, kterému úřady odňaly státní souhlas, a který pracoval v té době jako dělník na dráze.
1948-1969 Toto období je stále ve stadiu zpracování a bude dokládáno postupně. Část tohoto období přibližují přiložené fotografie.
1970 Oprava fasády kostela břízolitovou omítkou a instalace elektrického topení v kostele.
1977 Zástup nemocného d.p. Jana Gruszowského - P. Milan Adámek, administrátor z Vratimova, poté P. Karel Karafiát, kaplan z Ostravy 1.
15.5.1978 Administrátorem farnosti excurrendo ustaven P. František Krejsa, kaplan z Ostravy - Vítkovic.
5.8.1978 Mše sv. k výročí kněžského svěcení Mons.ThDr h.c. Josefa Vrany, biskupa a apoštolského administrátora olomouckého.
23.8.1978 Změna diecézních hranic - farnost O.-Kunčičky z apoštolské administrativy v Českém Těšíně začleněna do Olomoucké arcidiecéze.
6.8.1978 Zemřel papež Pavel VI..
26.8.1978 Papežem zvolen benátský patriarcha kardinál Albino Luciani, přijal jméno Jan Pavel I.
30.9.1978 Náhlá smrt papeže Jana Pavla I.
16.10.1978 Papežem zvolen kardinál Karol Wojtyla, arcibiskup krakovský. Přijal jméno Jan Pavel II.
12.11.1978 50. výročí svěcení kostela. Přivítání zdejšího rodáka ThDr. P.Antonína V. Kožušníka, působícího v Městě Albrechticích, který poprvé sloužil mši sv. ve svém rodišti. Dále P. Františka Gavlase, olomouckého preláta, faráře z Ostravy Vítkovic. Další celebranti mše sv.: P.Jan Gruszowski, Prof.P. Bedřich Prokop, P. Jan Valenta, novokněz, kaplan z Ostravy, který po mši sv.udílel novokněžské požehnání. Slavnost doprovázel pěvecký sbor kostela v O.-Kunčičkách za řízení regen- schoriho pana Ferdinanda Gadowského.
1978 Zrenovován portál hlavního oltáře s obrazem sv. Antonína Paduánského.
1979 Nákladná rekonstrukce presbytáře farního kostela v duchu II. vatikánského koncilu.
14.8.1979 Proběhlo slavnostní vysvěcení nového oltáře. Účastníci svěcení a mše sv. : Světitel Mons.ThDr h.c.Josef Vrana - biskup, apoš. administrátor olomoucký, prelát P. František Gavlas, farář z O.- Vítkovic, kanovník P. Vincenc Majar, děkan ostravský kanovník P.Alois Pawlas, čestný děkan Sl.Ostravy, P. Josef Šich, dómský vikář, Olomouc, dále ThDr.P.Antonín V. Kožušník, administrátor z města Albrechtic-zdejší rodák, P.Oldřich Prachař, administrátor z Vendryně , zdejší rodák P.Evžen Štula,administrátor z Písečné,dříve zde působící a řada dalších kněží. Uvítací proslov přednesl P.František Krejsa, zdejší duchovní správce. Byla to jedinečná slavnost ve zdejší farnosti. Po více než 50 ti letech vstoupil do tohoto chrámu biskup.
1980 Generální opravy elektroinstalace vč. přívodu a odstranění kazatelny. Práce provedl OSP Kroměříž. Odborné očištění obrazů křížové cesty provedl arch.Václav Vrba z Ostravy. Obětaví farníci J.Slíva, J.Kaloč, M.Friedrich, S.Čelinský B.Vogal, A.Pavelka a L.Karpas , ministranti V.Šomody, J.Slíva a J.Čelinský obdrželi písemné poděkování s knižními publikacemi od biskupa Mons Dr.Josefa Vrany. Toto poděkování rovněž obdržely obětavé farnice A.Firková a A.Kowalská.
1981 Papež Jan Pavel II jmenoval spolupatrony Evropy vedle sv. Benedikta sv.Cyrila a sv. Metoděje. Zachráněné 3 bronzové reliefy sochaře Vincence Pilze z r.1860 převedeny do vlastnictví církve a slouží ve farnosti. Provedena oprava podkroví a 1. patra fary. Děkovnými bohoslužbami oslavil 70 let svého života bývalý dlouholetý duchovní správce farnosti P.Jan Gruszowski a se spoustou gratulací. Řekl: " Díky vzdávám Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mně povolal ke své svaté službě 45 roků kněžství."
7.6.1982 Zemřel P. ThDr.Antonín V. Kožušník, zdejší rodák a administrátor v Brušperku.V našem kostele sloužena mše sv. za účasti rodiny. Zádušní mši sv. sloužil generální vikář trnavského arcibiskupství Mons. ThDr. Ján Čiřík na Slovensku.
1.7.1982 Ustaven nový duchovní správce farnosti exc.P.Jiří Šenkeřík OFM Cap, administrátor farnosti Slezská Ostrava.Ve farnosti působil do 30.6.1992.
1983 Pronajato l.poschodí fary pravoslavnému duchovnímu O. Cyrilovi Pospíšilovi. Vymalování kostela, výměna oken v průčelí kostela.Vymalování interieru provedl p.Horák se spolupracovníky, byly obnoveny malby mistra Obšila.
16.4.1983 Oslava 50. kněžského jubilea Prof. P.Bedřicha Prokopa.
30.11.1983 P.Jan Gruszowski, bývalý dlouholetý duchovní správce zemřel náhle ve věku 72 let. Pohřební obřady dne 10.12.1983 vykonal kanovník P.Vincenc Majar. Obřady Bílé soboty konal P.Petr Siostrzonek z O.Poruby.
1984 Obřady Bílé soboty konal P.Petr Siostrzonek z O.Poruby.
30.11.1984 Ve věku 79 let zemřel dlouholetý obětavý varhaník a vedoucí kostelního sboru pan Ferdinand Gadowský.Jako varhaník působil více jak 50 let, z toho 35 let v této farnosti.Pohřební obřady vykonal kanovník P.Vincenc Majar.
1985 Zahájena oprava střechy a fasády na farní budově. Práce vedl p.Josef Horák a byly ukončeny v r.1986.
12.4.1987 Zemřel obětavý farník, lektor p.Bohumil Vogal. Zasloužil se o dobrý stav kostela.
28.3.1988 Zahájeny práce na opravě střechy kostela.Práce prováděl mistr p.Otto Angelini s pomocníky.
14.7.1988 Zemřela obětavá farnice Josefa Kaločová.
1.10.1989 Na místo zemřelé kostelnice Antonie Firkové nastoupila Anna Kowalská. Pokračování oprav střechy kostela.
1.10.1992 Duchovním správcem farnosti exc.ustaven P.Anton Rusnák, farář z O.Vítkovic. Ve farnosti působil do 30.4.1997. Za jeho působení byla zhotovena nová střecha na kostele. Pravidelné bohoslužby se konaly v neděli.
30.5.1996 Papežem Janem Pavlem II založena Ostravsko-opavská diecéze. Diecézním biskupem je jmenován Mons.František Václav Lobkowicz,Opraem.
1.5.1997 P.Ing.Pavel Vácha ustaven farářem farnosti O.-Kunčičky.
20.7.1997 Konány opět pravidelné nedělní bohoslužby včetně řeckokatolické sv.liturgie. Později byly mše sv. slouženy téměř každý den.
1997 Zahájeny nutné opravy a úpravy kostela, farní budovy a hospodářské budovy. Tyto práce pokračovaly až do r.2006 po celou dobu působení P.Pavla Váchy, nejintenzivněji v letech 1997-2004. Nastalo oživení činnosti farnosti .Obětaví farníci pomáhali jak pracemi, tak úklidem a výzdobou kostela a okolí.K nim patřili: p.Jaromír Adler, manželé Blažej a Věra Satkovi, p.Milan Chelmecký, manželé David a Martina Kurdzielovi, Štefan Kukaník, manželé Kusákovi a další. K věrným farníkům patřily: pí Dvořáčková, Grohmannová, Tichavská, Slaná,Socháčková a další.
15.11.1997 Oslavy 70 ti letého výročí položení základního kamene kostela.Slavnou mši sv. sloužil P.Petr Černota, děkan karvinský,další mše sv.sloužili P.Anton Rusnák, farář O.-Vítkovice, P.Oldřich Prachař,conv.farář u sv.Jakuba v Praze a P.Pavel Vácha sloužil řeckokatolickou staroslověnskou sv.liturgii. Při slavné mši sv.účinkoval česko-polský chrámový pěvecký sbor, který řídila L.Turečková
14.11.1998 Oslavy 70 ti letého výročí posvěcení kostela. Pontifikální mši sv. sloužil Mons. František Lobkowicz, O Praem., sídelní biskup Ostravsko - opavský. Dále celebrovali: P.Pavel Kupka, víceděkan, farář O.-Stará Bělá, P.Josef Freml SBD, farář O.-Michálkovice P.Jan Plaček, farář v Mor. Ostravě, P.Pavel Vácha, zdejší farář. Při mši sv.přednesl vokální kvintet Missu brevis Z Lukáše, řídil Prof.S.Falcník
2000 Prosazena a zprovozněna zastávka tramvaje č.9 - Kunčičky-kostel. Ustálen týdenní pořad bohoslužeb.
2002 Výměna oken v kostele na severní straně, na jižní straně proběhla v roce 2003.
2003 Generální oprava varhan, kterou provedl mistr Štěpán Macháček z Krnova. Varhanní stroj byl rozebrán, vyčištěn a opraven.
9.8.2003 Významný farní poutní zájezd do Uherského Brodu a na Velehrad. Dopoledne se konala v dominikánském poutním chrámu P.M. Nanebevzetí v Uherském Brodě pontifikální mše sv. byzantského obřadu, kterou slavil Mons. ThDr.RNDr. Ladislav Hučko, biskup, apoštolský exarcha s asistencí. Odpoledne se na Velehradě konala pouť rodin olomoucké arcidiecéze za účasti biskupa metropolity Mons. Jana Graubnera.
9.9.2003 Zlatá svatba manželů Blažeje a Jany Satkových. Pan Satke je zdejším každodenním akolytem a lektorem.
30.10.2003 Osazeny zdvojená okna v presbytáři.
12. 11. 2004 Prosvětlení okolí kostela, kácení stromů ve dvou etapách.
9.1.2005 Tříkrálová sbírka - prováděla rodina Kurdzielova, asistovala rodina Kolářova.
2.4.2005 Zemřel Papež Jan Pavel II.
19.4.2005 Papežem zvolen kardinál Joseph Ratzinger, přijal jméno Benedikt XVI.
16.8.2005 Kladení asfaltové vrstvy na přístupovou cestu ke kostelu.
21.5.2006 První sv. přijímání dětí farnosti.
15.8.2006 Oslavy 10. výročí Ostravsko - opavské diecéze.
31.8.2006 P.Pavel Vácha ukončil pastorační působení a odešel do výslužby.
1.9.2006 Administrátorem farnosti exc. jmenován P. Dariusz Sputo, farní vikář z O.-Hrabůvky. P.Dariusz Sputo-otec Darek pokračuje v rozvíjení činnosti farnosti za pomoci obětavých farníků, hasičů z místního sboru, vedení základní školy, radnice ve Slezské Ostravě a dalších. Pomáhá i otec Sergyi Matschkula-otec Sergej, administrátor řeckokatolické farnosti v Ostravě, který bydlí v 1.poschodí fary.
8.4.2007 Obřadů Bílé soboty se účastní i příslušníci místního Sboru dobrovolných hasičů v uniformách. Mši svatou celebrují otec Darek a otec Sergej.
7.6.2007 Obnovena tradice průvodu Božího těla v okolí kostela.
17.6.2007 Farní poutě k sv.Antonínu se hojně účastní i krojovaní poutníci z Polska s goralskou kapelou, což se stává tradicí.
11.11.2007 Mše svatá k 79.výročí posvěcení kostela a k 80ti letům položení základního kamene za hojné účasti zahraničních poutníků.
4.5.2008 Slavnostní svěcení sochy sv.Floriana se mší svatou. Socha je umístěna na průčelí hasičské zbrojnice v O.-Kunčičkách.
9.6.2008 Nátěr fasády kostela horolezci z Polska.
22.6.2008 Farní pouť se svěcením sochy sv.Antonína Paduánského za účasti P.P.Forgače
28.9.2008 Dožínky.Založena nová tradice-poděkování nejen za dary hmotné, ale i za dary duchovní.Hasiči představili svůj 1.prapor, připravený ke svěcení.
1.11.2008 Vymalování presbytáře a rekonstrukce varhan.Poděkování patří malířům p.Gruszkowskému a p.Tichému a varhaníkovi p.Krátkému.
16.11.2008 Slavnost - 80let od vysvěcení kostela. Mši svatou celebroval P.ThDr.Milan Adámek, dále P.Pavel Forgač, Prot.Ing.Antonín Hořák, rev.Ondřej Prokop a otcové Darek a Sergej. Hrála hornická kapela. Věřící pozdravil starosta Slezské Ostravy Ing.Antonín Maštalíř. Slavnosti se zúčastnili hosté z Polska a Slovenska. Pohoštění proběhlo v sále hasičské zbrojnice což se stalo tradicí i u jiných slavnostních příležitostí.
14.12.2008 Po více než 50ti letech byla v našem kostele udělena svátost biřmování. Svátost udělil 14 věřícím biskup Mons.František Václav Lobkowicz.
12.4.2009 Na Velký pátek se uskutečnila 1.křížová cesta kolem kostela. Na Bílou sobotu byla řada dětí pokřtěna a přijali Pána Ježíše.
25.4.2009 Slavnostní svěcení praporu Hasičského sboru O.-Kunčičky. Slavnosti se zúčastnili místní hasiči v čele se starostou p.Zdeňkem Chrobákem a velitelem p.Martinem Jajcajem i hasiči z celé Ostravy.Po mši svaté byla oslava zakončena ukázkami zásahu hasičů a s pohoštěním v areálu zbrojnice.
14.5.2009 Vymalování lodě kostela, výměna elektroinstalace, instalace topení do lavic a zavěšení nových lustrů. Nejvíce se o tyto práce zasloužili p.Gruszkowský, p.Ficek a p.Pospíšil.
6.6.2009 Farnost navštívil apoštolský exarcha Mons.ThDr.RNDr.Ladislav Hučko. V kostele sloužil mši svatou východního obřadu spolu s o. prot.Antonínem Hořákem, děkanem ostravsko-opavským, otce Sergejem a otcem Pavlem Váchou, bývalým duchovním správcem. Otci Váchovi v závěru všichni popřáli k narozeninám.
21.6.2009 Poutní slavnost s posvěcením sochy Panny Marie Lurdské. Posvěcení provedl Mons.Bohuslav Novák z Kravař. Socha je umístěna před kostelem uvnitř velkého kusu horniny.
26.7.2009 Svátek sv.Kryštofa, patrona řidičů. Otec Darek požehnal všem řidičům a všem dopravním prostředkům. Je to nová tradice.
13.9.2009 Zahájení nového školního roku s dětmi místní základní školy v kostele. Je to nová tradice.
26.- 29.9.2009 Naši zemi navštívil papež Benedikt XVI.Řada farníků se zúčastnila mší svatých, zejména v Brně-Tuřanech.
4.12.2009 Dožínkové slavnosti se účastní hodně krojovaných hostů ze zahraničí.
22.12.2009 Na závěr roku proběhlo zpívání u jesliček s dětmi farnosti s dárky.
6.1.2010 Ve spolupráci s ředitelem základní školy p.Mgr.Jiřím Smělíkem se podařilo uskutečnit tříkrálovou sbírku. Koledníci byli přijati starostou Ing.A.Maštalířem na slezskoostravské radnici.
28.5.2010 V kostele proběhla „noc kostelů“, kdy se mohli věřící blíže seznámit s kostelem i aktivitami farnosti. Součástí byla výstava Jan Pavel II ve fotografiích a koncert souboru Kantikum novum.
Celý květen 2010 Májové pobožnosti probíhají vně kostela u sochy P.Marie Lurdské.
1.6.2010 Proběhl den dětí s ukázkami zásahu hasičů.
13.6.2010 Poutní mši svatou celebroval P.Leoš Ryška spolu s otci Darkem a Sergejem. Zpíval mužský pěvecký sbor z Havířova,hrála dechová kapela za účasti krojovaných horníků ze Stonavy.
18.9.2010 Náš kostel v O.Kunčičkách získal ostatky sv.Antonína z Padovy! Je to zásluha otce Darka za podpory otce biskupa F.V.Lobkowicze. Cesty-poutě pro ostatky do Padovy se účastnilo hodně farníků včetně hasičů spolu s poutníky z Polska Slovenska a Ukrajiny, krojovaných skupin a muziky.Mše svatá se konala v Padově přímo v bazilice sv.Antonína.Mši svatou celebrovali otec Darek a otec Sergej spolu s dalšími kněžími na pouti. Zásluhu za získání ostatků z italské strany má zejména generál baziliky Voltano Giovani. Bratři františkáni konstatovali,že mezinárodní výprava s takovou účastí ještě nikdy ostatky nevyzvedávala. Zakončení bylo ve znamení velké radosti.
26.9.2010 Slavnost uctění ostatků sv.Antonína spojená s dožínkami. Byla to slavnost 4 národů. Mši svatou celebrovali otec Darek , otec Sergej a otec Wladyslaw. Vrcholem byl výstav a adorace sv.Antonína Paduánského.Nakonec byla pronesena modlitba za město. Oslav se zúčastnili zástupci radnice, tisku,hasičů. Hrály lidové soubory. Poté byl vysvěcen obnovený kříž na místním hřbitově.
2011 Otec Darek pomohl vytvářet zázemí pro pomoc romské komunitě, které přerostlo v ustavení charitativního střediska Horizont v O.Kunčičách.
25.-26.6.2011 Zorganizován a uskutečněn 1.ročník festivalu moderní duchovní hudby Slezská lilie v prostorách vedle kostela. Festival organizoval otec Darek s Diecézní charitou Ostravsko-opavskou. Vystoupily kapely 3 zemí.
9.-10.6.2012 Proběhl 2.ročník festivalu, vystoupily kapely 5 zemí,za účasti otce Jamese Manjackala z Indie.
30.9.2012 Poděkování za úrodu na dožínkových slavnostech.
15.-16.6.2013 Proběhl 3. ročník festivalu Slezská lilie. Vrcholem byly mše svatá a přednášky karmelitánského kazatele otce Vojtěcha Kodeta.
22.9.2013 Na dožínkových slavnostech kázal otec Adam z Hodslavic.
24.1.2014 Uskutečnila se vizitace farnosti – kontrola duchovně-pastorační činnosti a hospodaření farnosti - otcem biskupem F.V. Lobkowiczem s kladným výsledkem.
11.2.2014 Papež Benedikt XVI oznámil, že ze zdravotních důvodů rezignuje a 28.2.2014 opustí Svatý stolec.
13.3.2014 Novým papežem zvolen Jorge Mario Bergoglio z Argentiny, zvolil si jméno František.
18.5.2014 Farníci na mši svaté pogratulovali otci Darkovi k jubileu 40 let.
14.-15.6.2014 20 let Telepace na Slezské lilii. V 10 hodin se uskutečnila děkovná mše svatá v našem kostele za 20 let Telepace v ČR. Mši sv. celebroval otec biskup F.V. Lobkowicz spolu s otcem Leošem Ryškou, ředitelem televize NOE – Televizí dobrých zpráv, otcem Marcelem Puvákem a otcem Dariuszem Sputem. „Nenacházím slova díků, abych poděkoval všem, kteří nám za tuto dobu 20 let pomohli finančně i duchovně“ řekl otec Leoš. Následoval 4 ročník Slezské lilie, v neděli se mší svatou a přednáškami otce Vojtěcha Kodeta.
28.9.2014 Děkovnou mší svatou v našem kostele byly zahájeny dožínky 2014. Celebroval otec Darek s otcem Stanislavem z Polska.
13.-14.6.2015 Uskutečnil se 5. ročník festivalu Slezská lilie a návštěvnost stále roste. Homilii a přednášky měl slovenský kněz P. Ing. Marián Kuffa , který se věnuje lidem na okraji společnosti. V rámci festivalu vystoupila řada kapel a zpěváků, mezi nimi V.Neckář.
27.9. 2015 Dožínkové slavnosti přebírala i Česká televize.
11.-12.6.2016 Proběhl 6. ročník festivalu Slezská lilie ve spojení s oslavou 20 ti let založení naší diecéze a s Dny víry. Slezská lilie poprvé probíhala na pěti podiích a hlavní scéna byla před katedrálou Božského spasitele, další scény byly v kostele sv. Václava, v Avion shopping parku, za naším kostelem sv.Antonína a přímo v našem kostele.
25.9.2016 Dožínkové slavnosti. Na mši svaté měl krásné kázání náš otec Darek, který působí v naší farnosti již 10 let. Krojovaní horníci i krojovaní poutníci z Polska s goralskou kapelou zpěvem i hudbou doprovázeli mši svatou. Občerstvení bylo v hasičárně.
28.5.2017 Biskupské svěcení přijal v ostravské katedrále Božského spasitele generální vikář Mons. Martin David. Stal se prvním pomocným biskupem v dějinách naší diecéze.
8.6.2017 Ostravská legenda, Jaromír Nohavica, vystoupil na benefičním koncertu v našem kostele.
10.-11.6.2017 Na festivalu Slezská lilie nedělní mši svatou a přednášky vedl salesián o. Ladislav Heryán.
24.9.2017 Dožínky v našem kostele.
26.12.2017 Zpívání u jesliček i letos doprovázela cimbálová muzika Ondřejnica. Mši svatou vysílala v přímém přenosu i TV NOE.
1.4.2018 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně se svátostí křtu.
8.-10.6.2018 8. ročník festivalu Slezská lilie přilákal k podiu před ostravskou katedrálu velký počet diváků. Soubor Národního divadla moravskoslezského zahrál rockovou operu Jesus Christ Superstar. Nedělní mši svatou celebroval v našem kostele pomocný biskup Martin David.
23.9.2018 Dožínky v našem kostele.
11.11.2018 Oslava 90. výročí posvěcení našeho kostela sv. Antonína Paduánského – největší událost roku. Slavnostní mši svatou celebroval P. Oldřich Prachař OFMConv z klášterní baziliky sv.Jakuba Staršího z Prahy spolu s našim P. Dariuszem Sputou. Otec Oldřich je rodák z O.-Kunčiček a sloužil zde svou primiční mši svatou v r.1963. Jeho kázání, vycházející ze znalosti prostředí bylo hluboce duchovní, bezprostřední, velice působivé a vzalo každého za srdce. Mši svatou zpěvem doprovázela schola z O.-Polanky. Po mši svaté v krátkém projevu vystoupil starosta zdejších hasičů Zdeněk Chrobák a „Poděkování minulým i stávajícím kněžím a farníkům“ přednesl David Kurdziel. Pohoštění proběhlo v sále hasičské zbrojnice v srdečném prostředí se vzpomínkami na historii farnosti.
26.12.2018 Zpívání u jesliček se souborem Ondřejnica.
12.5.2019 oslava 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Kunčičky. Slavnostní mše sv. byla v našem kostele a následovala slavnostní schůze a oběd v hasičárně. Místní hasiči mají velkou zásluhu na životě naší farnosti.
14.-16.6.2019 9.ročník Slezské lilie. Na venkovním jevišti před katedrálou Božského Spasitele herci NDM zahráli představení „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ na motivy starozákonního příběh o Josefovi-jednom z 12ti synů Jákobových.
16.6.2019 V rámci festivalu Slezská lilie sloužil biskup František V. Lobkowicz na podiu za naším kostelem slavnostní mši svatou.
22.9.2019 Dožínky 4 národů – tradiční slavnost, kdy děkujeme nejen za úrodu, ale i za dary duchovní.
12.3. 2020 Vyhlášení nouzového stavu v ČR v důsledku pandemie koronaviru - nemoci covid 19. Velký dopad na život společnosti i farnosti. Převážná většina aktivit se odehrávala přes internet včetně mší svatých online. V ČR každodenní bohoslužby přenášela TV NOE. Velice působivé byly přenosy mší svatých celebrovaných papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty z Vatikánu cestou TV NOE.
29.3.2020 Otec Darek slouží mše sv. přes internet - Facebook. Potřebným věřícím vychází vstříc, otevře kostel pro modlitby, umožní svátost smíření a podá Eucharistii.
13.-14.6.2020 Epidemie koronaviru ovlivnila charakter a průběh jubilejního 10. ročníku festivalu Slezská lilie. Přenosy akcí byly online.
13.6.2020 V sobotu v kostele sv. Václava se konal komponovaný retrospektivní pořad, při kterém moderátoři spolu se zajímavými hosty nás provedli dějinami festivalu rok po roce.
14.6.2020 V neděli 14.6.2020 byla pro náš kostel mimořádná a významná událost. Mši svatou celebroval papežský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo s naším biskupem Mons.Martinem Davidem a dalšími kněžími. Při bohoslužbě uděloval svátost křtu a svátost biřmování. Zpívala schola No problema. Následně Mons.Balvo s námi poobědval v hasičárně, neformálně pobesedoval a odcestoval zpět do Prahy. Večer se konal v kostele sv. Václava benefiční koncert souboru NDM pro Nadační fond Betlém nenarozeným, večerem bravurně provedl otec Marián Pospěcha.
26.7.2020 V našem kostele otec Darek požehnal všechny řidiče a jejich dopravní prostředky. Hojná byla účast motorkářů z Polska.
20.9.2020 Proběhly tradiční dožínkové slavnosti. Mše svatá se konala tentokrát na podiu venku v areálu hasičárny s průvodem od kostela.
09/2020 Od června 2019 do září 2020 probíhaly nutné opravy našeho kostela. Týkaly se zejména sakristie a obou vstupů do kostela s cílem bezbariérového přístupu.
29.11.2020 V adventní době nás otec Darek provedl online bohoslužbami s tématem „Boží dopravní značky“. Online mše svaté pokračovaly přes vánoční svátky a i po Novém roce z důvodu nových vln epidemie.
Poděkování: Otec Darek by vše nezvládl bez velké podpory farníků. K nim zejména patří: p.Blažej Satke a p.Richard Sabo-kostelníci, p.Zdeno Skalka-pastorační asistent, p.Vítězslav Krátký a p.Martin Seibert-varhaníci. Dále p.Kurdziel s rodinou, p.Sylva Stanišová, p.Marie Tichavská, p.Uršula Ondrušová, z řad hasičů p.Zdeněk Chrobák a p.Martin Jajcaj a další. Pan Jiří Golec spravuje webové stránky farnosti.
Sestavil: Ing.Miroslav Krůpa K.Šmidkeho 1799 70800 Ostrava-Poruba, tel.734 405 438
webmaster - [email protected]