Historie

    Z usnesení kostelního výboru byl roce 1927 položen základní kámen na postavení kostela sv. Antonína Paduánského. Stavba kostela byla zadána stavebí firmě Kolář a Hrubý v Ostravě; s pomocí důstojného pána Fuska ze Slezské Ostravy. Dp. Fusek pomohl se stavbou s mnoha věřícími, kteří dobrovolně pomáhali i finančně přispívali. Kostel byl dostavěn v roce 1928 a posvěcený 11. listopadu 1928 nejdůstojnějším p. kardinálem Adolfem Bertramem, který přispěl i finančně. Bohoslužby vykovávali dp. kaplani ze sousední Slezské Ostravy, kde bylo děkanství.
    V roce 1935 byla postavena fara, do které se nastěhoval dp. Jan Kuča. Zároveň byla zřízena expozitura v Kunčičkách. V roce 1940 byl ustanoven expozitou dp. František Nogol, který zaplatil za války všechny dluhy na kostele a faře. Jako jinde, byly i zde za války konfiskovány zvony. 15.8. 1945 se stal expozitou dp. Jan Gruszowski a později byl ustanoven administrátorem a byla zřízena samostatná farnost Ostrava - Kunčičky.
    V roce 1947 byl kostel vymalován podle návrhu akademického malíře Jana Obšila, který malbu provedl. V kněžišti Beránka Božího - imitace - mozaika - v průčelí kostelní lodi pod obloukem krásné obrazy se svatým Antonínem Paduánským, jak rozděluje chléb chudým, druhý obraz, kázání sv. Antonína lidu - obrazy jsou namalovány v životní velikosti. Též pozoruhodný je obraz Pána Ježíše Krista namalovaný nad vchodem do kostela.
    V roce 1947 byly misie. Prováděli je dva kněží misionáři z řádu Redemptoristů. Pořídily se nové lustry a mramorová křtitelnice se sousoším - Křest Páně - akademického sochaře Vávry. Dále byl pořízen elektromotor s ventilátorem pro zafoukávání varhan. Zakoupily se nové tři zvony - litinové. V roce 1970 se podařilo opravit kostel zvenčí - brizolitovou omítkou - která stála
130 000 Kčs. Pomáhali věřící svou prací i finančně. Dluh za omítku byl vyplacen během dvou let. Taky bylo v kostele pořízeno elektrické topení, které bylo umístěno na pilířích lodi kostela a rovněž i s přispěním věřících zaplaceno.
    V roce 1979 byla provedena nákladná rekonstrukce presbytáře. Podle vypracovaného projektu byl sestaven obětní stůl "tváří k lidu" tak, jak to vyžadují předpisy po II. Vatikánském koncilu. Nový oltář byl posvěcen 14. července 1979. V dalších letech bylo provedeno mnoho oprav kostela i farní budovy.
     V r.1983 zemřel dlouholetý duchovní správce farnosti P.Jan Gruszowski a o rok poté dlouholetý varhaník Ferdinand Gadowský.
     V období let 1977-1997 se v duchovní správě vystřídali: P.Milan Adámek, P.Karel Karafiát (1977), P.František Krejsa (1978-1982), P.Jiří Šenkeřík (1982-1992), P.Antonín Rusnák (1992-1997).
     V r.1997 byl ustanoven farářem P.Pavel Vácha, byly opět konány pravidelné bohoslužby vč. řeckokatolické sv.liturgie. Byly zahájeny nutné opravy a úpravy kostela i fary a nastalo oživení farnosti.
     Hlavním celebrantem mše svaté při oslavách 70ti let posvěcení kostela byl Mons.František Václav Lobkowicz, sídelní biskup Ostravsko-opavský. V r.2000 byla prosazena a zprovozněna tramvajová zastávka linky č.9-Kunčičky,kostel.
     V r.2006 P.Pavel Vácha ukončil pastorační působení a administrátorem farnosti byl jmenován P.Dariusz Sputo, který pokračuje v rozvíjení činnosti farnosti ve spolupráci s farníky, hasiči školou a charitou. Do r.2010 pomáhal i otec Sergey Matschkula, administrátor řeckokatolické farnosti v Ostravě, který bydlel na faře.
     Proběhlo vymalování kostela i presbytáře, výměna elektroinstalace, zavedení topení do lavic, zavěšení nových lustrů,opravy varhan , revitalizace fasády kostela, úprava okolí fary.
     Byly obnoveny poutě k sv.Antonínu a dožínkové slavnosti. V r.2008 byla po více než 50ti letech v našem kostele udělena svátost biřmování. Do kusu horniny před kostelem byla instalována a posvěcena socha P.Marie Lurdské.
     V r.2010 byly získány a v našem kostele uloženy ostatky sv.Antonína Paduánského. Cesty-poutě pro ostatky do Padovy se účastnila veliká výprava s mezinárodní účastí.
     V r.2011 byl zorganizován a uskutečněn 1.ročník festivalu moderní křesťanské hudby Slezská lilie, v r. 2012 proběhl 2.ročník. Návštěvnost festivalu Slezská lilie v dalších letech roste. Vrcholem jsou mše svaté a přednášky karmelitánského kazatele P. Vojtěcha Kodeta a přednášky slovenského kněze P.Ing.Mariána Kuffy, který se věnuje lidem na okraji společnosti.
     24.1.2014 se uskutečnila vizitace farnosti otcem biskupem Františkem V.Lobkowiczem s kladným výsledkem.
     Na festivalu Slezské lilie v r. 2014 oslavilo Telepace 20. výročí svého založení. Děkovnou mši svatou celebroval otec biskup František V. Lobkowicz spolu s otcem Leošem Ryškou, ředitelem televize Noe - Televizí dobrých zpráv, otcem Marcelem Puvákem a otcem Dariuszem Sputem.
     V r. 2016 Slezská lilie byla spojena s oslavou 20 ti let založení naší diecéze a s Dny víry a probíhala poprvé na pěti podiích. Hlavní scéna byla před katedrálou Božského spasitele.
     2017 – 2018 Festival Slezská lilie je hojně navštěvován a účastní se ho i známí kněží, jako např. Zbygniev Czendlik, Ladislav Heryán, Marek O. Vácha. Rovněž tak se konají v našem kostele v září dožínky a na sv. Štěpána zpívání u jesliček s hojnou účastí.
     11.11.2018 Oslava 90. výročí posvěcení našeho kostela sv. Antonína Paduánského. Slavnostní mši svatou celebroval P. Oldřich Prachař OFMConv z klášterní baziliky sv.Jakuba Staršího z Prahy spolu s našim P. Dariuszem Sputou. Otec Oldřich je rodák z O.-Kunčiček a sloužil zde svou primiční mši svatou v r.1963. Jeho kázání, vycházející ze znalosti prostředí bylo hluboce duchovní, bezprostřední, velice působivé a vzalo každého za srdce. Mši svatou zpěvem doprovázela schola z O.-Polanky.      V roce 2019 proběhla oslava 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Ostrava -Kunčičky. Hasiči mají velkou zásluhu na životě naší farnosti. Slavnostní mše svatá byla v našem kostele, pak následovala slavnostní schůze a oběd v hasičárně. Rok 2020 byl ve znamení světové pandemie koronaviru – virové nemoci covid 19. Ta měla dopad na celkový život v ČR i v naší farnosti. Převážná většina aktivit se odehrávala přes internet včetně mší svatých online. V ČR každodenní bohoslužby přenášela TV NOE. Velice působivé byly přenosy mší svatých celebrovaných papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty z Vatikánu cestou TV NOE. Rovněž Slezská lilie přinesla prezentaci on line 10ti let života s doprovodnými programy. V neděli 14.6.2020 byla pro náš kostel mimořádná a významná událost. Mši svatou celebroval papežský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo s naším biskupem Mons. Martinem Davidem a dalšími kněžími. Při bohoslužbě uděloval svátost křtu a svátost biřmování. Pak neformálně poobědval a besedoval v hasičárně. Od června 2019 do září 2020 probíhaly nutné opravy našeho kostela. Týkaly se zejména sakristie a obou vstupů do kostela.
webmaster - [email protected]